704-983-4216

Language Assistance Available

 

Hospice of Stanly & the Uwharrie

Notice of Language Assistance Services

ATTENTION: If you do not speak English, Language Assistance Services, free of charge, are available to you. Call 1-800-230-4236.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-230-4236. (Spanish) Español

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-230-4236。 (Chinese) 繁體中文

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-800-230-4236. (Vietnamese)Tiếng Việt

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-800-230-4236번으로 전화해 주십시오. (Korean) 한국어

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-800-230-4236 (French) Français

ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 1-888-678-3663  (رقم هاتف الصم والبكم: 1-008-537-2628). (Arabic)

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1-800-230-4236. (Hmong) Hmoob

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-800-230-4236. (Russian) Русский

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-800-230-4236. (Tagalog – Filipino)

સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હો, તો નન:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો 1-800-230-4236. (Gujarati) ગુજરાતી

ប្រយ័ត្ន៖ បរើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, បសវាជំនួយខ្ននកភាសា បោយមិនគិត្ឈ្នួល គឺអាចមានសំរារ់រំបរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-800-230-4236 ។ (Cambodian) ខ្មែរ

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-800-230-4236. (German)

Deutsch ध्यान दें: यदद आप द िंदी बोलते ैं तो आपके ललए मुफ्त में भाषा स ायता सेवाएिं उपलब्ध ैं। 1-800-230-4236 पर कॉल करें। (Hindi) द िंदी

ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວ ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫ ຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ 1-xxx-xxx-xxxx. (Laotian) ພາສາລາວ

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-800-230-4236まで、お電話にてご連絡ください。(Japanese) 日本語